Mô͘-kin (毛巾), iā hō-chò kin-á (巾仔), sī chi̍t-chióng chin chia̍p-khòaⁿ ê pò͘-chit-phín kiam chhian-ka-hòe.

Bô-kāng sek-chhái ê kok-chióng mô͘-kin

Siong-koanSiu-kái