Mī-pau thang chí:

  • pháng (Ji̍t-gí: パン): chú-iāu chí se-iông--ê si̍t-phín.
  • bán-thô (Hoâ-gú: mántóu): Tiong-kok lâi--ê mī-hún lūi si̍t-phín, mā kiò-chò mī-thâu.