Malta Khî-sū-thoân

Malta Khî-sū-thoân, chèng-sek miâ-jī kiò chò Iâ-lō͘-sat-léng, Rhodes kap Malta ê Sèng Gioan Chú-khoân Kun-sū I-īⁿ Khî-sū-thoân (Í-tāi-lī-gí: Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta), sī Au-chiu ê chi̍t ê chú-khoân si̍t-thé, m̄-kò m̄ sī chi̍t ê kok-ka. I kó͘-chá sī tī 1099 nî sêng-li̍p ê I-īⁿ Khî-sū-thoân, kin-á-ji̍t pān-kong tē-chí tī Lô-má ê Malta Kiong.

Iâ-lō͘-sat-léng, Rhodes kap Malta ê Sèng Gioan Chú-khoân Kun-sū I-īⁿ Khî-sū-thoân
Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta
Supremus Militaris Ordo Hospitalarius Sancti Ioannis Hierosolymitani Rhodiensis et Melitensis
Malta Khî-sū-thoân kî-á
kî-á
Malta Khî-sū-thoân bûn-chiong
bûn-chiong
Malta Khî-sū-thoân ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Palazzo Malta
Siāng-tōa siâⁿ-chhī Villa del Priorato di Malta