Manti (Thó͘-ní-kî-gí: mantı; óa-im: "mán-tuh"), chiàu giân-gí kap só͘-chāi ū bô-kâng ê hō-miâ, sī chi̍t khoán Turkic liāu-lí tang-tiong ê pau-á-lūi (dumpling) chia̍h-mi̍h.

Uygur ê manta.

Manti chit jī kap Hân-kok-ōe kóng ê mandu, Ji̍t-pún-ōe kóng ê manjū, kiam Tiong-kok-ōe kóng ê mantou sī kâng gí-goân. Chóng-sī hiah í-keng pìⁿ chò si bô-kâng ê mi̍h-kiāⁿ.

Koan-liânSiu-kái