Mataram Ông-kok

Mataram Ông-kok8 sè-kí kàu 10 sè-kí tī ki-á-ji̍t Ìn-nî Jawa tē-khú hoat-tián ê Ìn-tō͘-kàu/Hu̍t-kàu ông-kok

Mataram ông-kok tī Tiong Jawa kap Tang Jawa ê sî-kî.