Minos bûn-bêng sī tùi Kriti heng-khí ê chheⁿ-tâng bûn-bêng, tāi-iok tī kí-gôan-chêng 2700 nî kàu 1450 nî ê sî-chūn heng-ōng. Āu-lâi hō͘ Hi-lia̍p ê Mycenae bûn-bêng chhú-tāi. Minos bûn-bêng sī Arthur Evans ti 20 sè-kí têng-sin hoat-hiān, ī iōng sîn-ōe lāi-bīn Kriti ê kok-ông Minos lâi hō bûn-bêng ê miâ.

Minoan civilization
Geographical range Aegean Sea, especially Crete
Period Aegean Bronze Age
Dates c. 3500 BC – c. 1100 BC
Major sites Capital: Knossos
Other important cities: Phaistos, Malia, Zakros
Characteristics Advanced art, trading, agriculture and Europe's first cities
Preceded by Neolithic Crete, Neolithic Greece
Followed by Mycenaean Greece
Knossos ê ûi-jiah.

Ûi-jiah

siu-kái

Guā-pōo lên-ket

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Minoische Kultur