Minos bûn-bêng

Minos bûn-bêng sī tùi Kriti heng-khí ê chheⁿ-tâng bûn-bêng, tāi-iok tī kí-gôan-chêng 2700 nî kàu 1450 nî ê sî-chūn heng-ōng. Āu-lâi hō͘ Hi-lia̍p ê Mycenae bûn-bêng chhú-tāi. Minos bûn-bêng sī Arthur Evans ti 20 sè-kí têng-sin hoat-hiān, ī iōng sîn-ōe lāi-bīn Kriti ê kok-ông Minos lâi hō bûn-bêng ê miâ.

Knossos ê ûi-jiah.

Ûi-jiahSiu-kái