Mora sī tēng chhut im-chat-tāng (syllable weight) ê im-ūn tan-goân, kán-tan lâi kóng sī tùi im-chat ê chìn chi̍t-pō͘ chhiat hun tōaⁿ.