Tē-hngMorocco bo̍k-chiân ê tē-it kip hêng-chèng-khu. Ùi 2015 nî khai-sí, Morocco choân-kok pun chò 12 ê tē-hng. Chia-ê tē-hng koh pun chò 75 ê tē-jī kip hêng-chèng-khu, iā chiū sī hú kap séng.