Mozilla Ki-kim-hōe (Mozilla Foundation) sī ūi-tio̍h beh chi-oān kap léng-tō khai-hòng goân-sí-bé choan-àn só͘ siat-li̍p ê chi̍t ê hui-êng-lī cho͘-chit. Chit-ê cho͘-chit chè-tēng koán-lí khai-hoat chèng-chhek, keng-êng koan-kiān ki-chhó͘ cho͘-chit kap koán-lí siong-phiau kap tì-sek châi-sán-koân.

Mozilla ê logo
Mozilla ê chóng-pō͘

Siong-koan Siu-kái