Siong-phiau (商標) sī piān-sek bó͘ chi̍t ê siong-phín, ho̍k-bū ia̍h-sī hām i siong-koan ê phiau-chì, ē-ēng sī tô͘-hêng he̍k-chiá sī bûn-jī, mā thang hó sī siaⁿ-im, khì-bī téng-téng.