Nürnberg Sím-phoàⁿ

Nürnberg Sím-phoàⁿTē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn liáu-āu, chiàn-iâⁿ-kok chiam-tùi Tek-kok chiàn-hoān siat ê toā sím-phoàⁿ, só͘-chāi kéng Nürnberg chit ê siâⁿ-chhī.