NBA, choân-miâ kiò choè Kok-ka Nâ-kiû Hia̍p-hoē (Eng-gí: National Basketball Association), sī Pak-bí ê cha-po͘ chit-gia̍p nâ-kiû cho͘-chit, ū 30 ê kiû-tūi, pun choè 2 ê liân-bêng (Conference): Tang-pō͘ Liân-bêng kap Sai-pō͘ Liân-bêng; múi liân-bêng ū 3 ê cho͘ (Division), múi cho͘ ū 5 ê kiû-tūi.