NGC thian-thé

Sin-pán It-poaⁿ Bo̍k-lio̍k (Eng-gí: New General Catalogue), it-pōaⁿ hō-chò NGC, sī thian-bûn-ha̍k siōng hui-siông ū-miâ ê chhim-oán thian-thé bo̍k-lio̍k. Lāi-té siu-lio̍k 7,840 ê thian-thé. Che sī iû John Dreyer pian-choān, sī William Herschel ê Chhiⁿ-hûn Bo̍k-lio̍k ê sin pán-pún.