NaN (ing-gú: NaN (Not a Number); M̄-sī tsi̍t-ê Sòo-jī (MtS)) sī tēn-náu kho-ha̽k lāi-té sòo-kì tsu-liāu hîng-thài ê tsı̽t-tsióng sòo-tı̽k, piáu-sī tīng-gī hı̽k-tsiá put-khó piáu-sī ê ti̍k. Tiāñ-tiāñ teh phû-tiám-sòo [en] ūn-sǹg [en] tang-tiong sú-iōng. Siu-tshí ín-jı̽p NaN ê sī 1985-nî ê IEEE 754 [en] phû-tiám-sòo piau-tsún [en].[1][2]

Tsù-kái

siu-kái
  1. Bowman, Kenneth (2006). An Introduction to Programming with IDL: Interactive Data Language. Academic Press. p. 26. ISBN 978-0-12-088559-6.  (Eng-gí)
  2. Press, William H.; Teukolsky, Saul A.; Vetterling, William T.; Flannery, Brian P. (2007). Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing. Cambridge University Press. p. 34. ISBN 978-0-521-88068-8.  (Eng-gí)

Tsham-khó bûn-hèn

siu-kái

Tsham-ua̽t

siu-kái

Guā-pōo lên-ket

siu-kái