Ngó͘ Péng-kàm

Ngó͘ Péng-kàm (伍秉鑑; 1769 nî  – 1843 nî 9 goe̍h 4 ji̍t), miâ Tun-goân (敦元), piáu-jī Sêng-chi (成之), hō Pêng-ô͘ (平湖), seng-lí-miâ Hō-koaⁿ (浩官; Eng-bûn: Howqua), sī Tiong-kok Chheng-tiâu tiong-kî ū-miâ ê seng-lí-lâng, hit-tang-chūn ê sè-kài tē-it hó-gia̍h; i sī Kńg-chiu Î-hô-hâng ê hâng-chú. Ngó͘ Péng-kàm ê chó͘-chek tī Hok-kiàn Choân-chiu Chìn-kang ê An-hái. Tī i chāi-sè sî só͘ keng-êng ê Î-hô-hâng lióng-tn̄g liáu Tiong-kok hit-tang-sî tùi-goā ê hái-siōng bō͘-e̍k, lēng-goā i koh ū thàu-kòe Kî-chhiong Iûⁿ-hâng lâi sia̍p-chiok Bí-kok ê thih-lō͘ kang-gia̍p.

Ngó͘ Péng-kàm ê ōe-siòng (1830)