Noā-choâⁿ (瀾泉; Eng: salivary gland), he̍k-chiá noā-e̍k-choâⁿ (瀾液泉), sī chek-chui tōng-bu̍t ê chi̍t ê siau-hoà choâⁿ-thé. Lâng ê 3-toā noā-choâⁿ sī hīⁿ-ē-choâⁿ, go̍k-ē-choâⁿ kap chi̍h-ē-choâⁿ; in ē hun-pì chhùi-noā, keng-iû tō-kńg chìn-ji̍p chhùi-khang. Noā-choâⁿ ê hun-pì oa̍h-tāng sī chi̍t khoán sîn-keng hoán-siā, siū-tio̍h toā-náu phôe-chit kap chū-lu̍t sîn-keng hē-thóng ê tiâu-chiat.

1. Hīⁿ-ē-choâⁿ
2. Go̍k-ē-choâⁿ
3. Chi̍h-ē-choâⁿ