NorrlandSūi-tián 3 tōa tē-khu chi it, só͘-chāi siāng pak. Chit lūi hun-khu chú-iàu sī ēng kū séng-hūn landskap chò tēng-gī, kap hiān-tāi ê koān-hūn (län) kài-sòaⁿ bô goân-choân tùi-tâng.