LandskapSūi-tián ê chi̍t khoán kū séng-hūn tan-ūi, hiān-sî ê Sūi-tián hun 25-ê landskap, bô hêng-chèng chok-iōng, chú-iàu sī sú-iōng in-ê bûn-hòa kap le̍k-sú ì-gī. Siū Sūi-tián thóng-tī sî ê Hun-lân mā ū sú-ēng chi̍t-ê hē-thóng.

Landskap hun-khu

Sūi-tián siu-kái

25-ê landskap hun-pia̍t sio̍k 3-ê tōa-khu (landsdel).