Nunavut (Inuktitut: ᓄᓇᕗᑦ, "lán ê thó͘-tē" ê ì-sù) tī Canada pak-pō͘, sī hit kok bīn-chek thōng toā ê léng-thó͘. I ê bīn-chek kap Se Europa pêⁿ toā, m̄-koh jîn-kháu kan-taⁿ ū 29,300 lâng chó-iū niā-tiāⁿ.

Inuit, Arviat (Photo: Patrick André Perron)Nunavut

Nunavut ū 4-ê koaⁿ-hong gí-giân: Inuktitut, Inuinnaqtun, Eng-gí kap Hoat-gí.

Nunavut ê siú-to͘Iqaluit, tiàm tī tang-pō͘ ê Baffin Tó.

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái