macOS

(Tùi OS X choán--lâi)

macOS (IPA: /mæk.oʊ.ɛs.tɛn/, í-chêng ê miâ: Mac OS X, koh lâi OS X) sī Apple tiān-náu kong-si hoat-tián kap siau-siū ê chi̍t-chióng chok-gia̍p hē-thóng. Hiān-chhú-sî chiūⁿ-chhī ê Macintosh tiān-náu lóng ū seng tàu-hó chit-khoán chok-gia̍p hē-thóng. macOS chhú-tāi ê sī ko͘-tián pán ê Mac OS. Ko͘-tián pán ê Mac OS chū 1984 nî khai-sí tiō sī Apple kong-si siōng chú-iàu ê chok-gia̍p hē-thóng. Kap Mac OS bô-kâng ê sī, Mac OS X sī chi̍t-khoán Unix-hêng ê chok-gia̍p hē-thóng. I iōng-tio̍h chin-choē NeXT tī 1980 nî-tāi āu-poàⁿ hoat-tián ê sin ki-su̍t. Apple tī 1997 nî kā NeXT bé--khí-lâi.

macOS
Developer Apple Inc.
Written in
OS family UNIX, Macintosh
Working state Current
Source model Proprietary (with open source components)
Initial release 2001 nî 3 goe̍h 24 ji̍t;​ 23 nî í-chêng​ (2001-03-24)
Marketing target Personal computing
Available in 39 languages[3]
Update method
Platforms
Kernel type Hybrid (XNU)
Userland SUS
Default
user interface
Aqua (Graphical)
License Commercial software, proprietary software
Preceded by Classic Mac OS, NeXTSTEP
Official website www.apple.com/macos
Support status
Supported

Pán-pún

siu-kái
 • Public Beta Kodiak, Build 1H39 
 • 10.0 Cheetah, Build 4K78
  • 10.0.1 Build 4L13
  • 10.0.2 Build 4P12 
  • 10.0.3 Build 4P13 
  • 10.0.4 Build 4Q12
 • 10.1 Puma, Build 5G64
  • 10.1.1 Build 5M28 
  • 10.1.2 Build 5P48 
  • 10.1.3 Build 5Q45 
  • 10.1.4 Build 5Q125
  • 10.1.5 Build 5S60
 • 10.2 Jaguar, Build 6C115 
  • 10.2.1 Jaguar Red, Build 6D52 
  • 10.2.2 Jaguar Blue, Merlot, Build 6F21
  • 10.2.3 Jaguar Green, Build 6G30 
  • 10.2.4 Jaguar Pink, Build 6I32 
  • 10.2.5 Jaguar Plaid, Build 6L29 
  • 10.2.6 Jaguar Black, Build 6L60
  • 10.2.7 Build 6R65 
  • 10.2.8 (G4) Build 6R73 
  • 10.2.8 (G5) Build 6S90 
 • 10.3 Panther, Build 7B85
  • 10.3.1 Build 7C107 
  • 10.3.2 Build 7D24 
  • 10.3.3 Build 7F44 
  • 10.3.4 Build 7H63 
  • 10.3.5 Build 7M34 
  • 10.3.6 Build 7R28
  • 10.3.7 Build 7S215 
  • 10.3.8 Build 7U16 
  • 10.3.9 Build 7W98 
 • 10.4 Tiger, Build 8A428 
  • 10.4.1 Build 8B15 
  • 10.4.2 Build 8C46 
  • 10.4.3 Build 8F46 
  • 10.4.4 Build 8G32 
  • 10.4.5 (PowerPC) Build 8H14 
  • 10.4.5 (Intel) Build 8G1454
  • 10.4.6 (PowerPC) Build 8I1119 
  • 10.4.6 (Intel) Build 7U16 
  • 10.4.7 (PowerPC) Build 8J135 
  • 10.4.7 (Intel) Build 8J2135 
  • 10.4.8 (PowerPC) Build 8L127 
  • 10.4.8 (Intel) Build 8L2127 
  • 10.4.9 (PowerPC) Build 8P135 
  • 10.4.9 (Intel) Build 8P2137 
  • 10.4.10 (PowerPC) Build 8R218 
  • 10.4.10 (Intel) Build 8R2218
  • 10.4.11 (PowerPC) Build 8S165 
  • 10.4.11 (Intel) Build 8S2167 
 • 10.5 Leopard, Build 9A581 
  • 10.5.1 Build 9B18 
  • 10.5.2 Build 9С31 
  • 10.5.3 Build 9D34 
  • 10.5.4 Build 9E17 
  • 10.5.5 Build 9F33 
  • 10.5.6 Build 9G55 
  • 10.5.7 Build 9J61 
  • 10.5.8 Build 9L30 
 • 10.6 Snow Leopard, Build 10A432
  • 10.6.1 Build 10B504 
  • 10.6.2 Build 10C540 
  • 10.6.3 Build 10D573 
  • 10.6.4 Build 10F569 
  • 10.6.5 Build 10H548 
  • 10.6.6 Build 10J567 
  • 10.6.7 Build 10J869 
  • 10.6.8 Build 10K540 
 • 10.7 Lion, Build 11A511
  • 10.7.1 Build 11B211 
  • 10.7.2 Build 11C74 
  • 10.7.3 Build 11D50 
  • 10.7.4 Build 11E53 
  • 10.7.5 Build 11G56 
 • 10.8 Mountain Lion, Build 12A269
  • 10.8.1 Build 12B19 
  • 10.8.2 Build 12C54 
  • 10.8.2 Build 12C60 
  • 10.8.3 Build 12D78 

Mac OS X Server

siu-kái

Tsù-kái

siu-kái
 1. "What Is the I/O Kit?". IOKit Fundamentals. Apple considered several programming languages for the I/O Kit and chose a restricted subset of C++. 
 2. "What's New in Swift". Apple Developer (Video). June 14, 2016. At 2:40. goân-loē-iông tī August 4, 2016 hőng khó͘-pih. June 16, 2016 khòaⁿ--ê. 
 3. "macOS – How to Upgrade – Apple". Apple. goân-loē-iông tī September 27, 2016 hőng khó͘-pih. September 28, 2016 khòaⁿ--ê. 

Guā-pōo lên-ket

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: MacOS