Objective-C sī chi̍t khoán to-iōng-tô͘ ê bu̍t-kiāⁿ kheng-hiòng thêng-sek gí-giân, chiong Smalltalk ê sìn-sek thoân-sàng hêng-sek ka chiūⁿ tī C gí-giân. I sī Apple khai-hoat beh ēng tī OS X kap iOS khoân-kéng ê gí-giân.

Siong-koanSiu-kái