C (thêng-sek gí-giân)

(Tùi C gí-giân choán--lâi)

C sī 1 chióng it-poaⁿ iōng-tô͘ (general-purpose), thêng-sū-sek (procedural), bēng-lēng-sek (imperative) ê tiān-náu thêng-sek gí-giân. 1972 nî, Bell Tiān-oē Si̍t-giām-sek ê Dennis Ritchie hoat-bêng C, thang ka C ēng tiàm Unix chok-gia̍p hē-thóng. Liáu-āu chin chē chok-gia̍p hē-thóng lóng ē-tàng ēng C. Hiān-chú-sî C iáu sī ēng kah put-chí-á phó͘-phiàn. C éng-hióng chin chē āu--lâi ê gí-giân, chhan-chhiūⁿ C++. Tiān-náu ê hē-thóng nńg-thé siāng chia̍p ēng C lâi siá, èng-iōng nńg-thé mā ū bē chió sī ēng C siá--ê.

C
Text in light blue serif capital letters on white background and very large light blue sans-serif letter C.
Pian-têng hoān-hêng Multi-paradigm: imperative (procedural), structured
Nńg-thé siat-kè Dennis Ritchie
Têng-sek-goân ANSI X3J11 (ANSI C); ISO/IEC JTC 1 (Joint Technical Committee 1) / SC 22 (Subcommittee 22) / WG 14 (Working Group 14) (ISO C)
Siú-chhù hoat-hêng 1972 nî;​ 52 nî í-chêng​ (1972) [2]
Ún-tēng
pán-pún
C17 / 2018 nî 6 goe̍h;​ 6 nî í-chêng​ (2018-06)
Ū-lám
pán-pún
C2x (N2912) / 2022 nî 6 goe̍h 8 ji̍t;​ 2 nî í-chêng​ (2022-06-08) [3]
Lūi-hêng hē-thóng Static, weak, manifest, nominal
OS Cross-platform
Bûn-kiāⁿ khok-tián-miâ .c, .h
Bāng-chām www.iso.org/standard/74528.html
www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/
Chú-iàu gí-giân si̍t-chò
pcc, GCC, Clang, Intel C, C++Builder, Microsoft Visual C++, Watcom C
Ián-seng hù-gí-giân
Cyclone, Unified Parallel C, Split-C, Cilk, C*
Khé-hoat gí-giân
B (BCPL, CPL), ALGOL 68,[4] assembly, PL/I, FORTRAN
Éng-hióng gí-giân
Numerous: AMPL, AWK, csh, C++, C--, C#, Objective-C, D, Go, Java, JavaScript, JS++, Julia, Limbo, LPC, Perl, PHP, Pike, Processing, Python, Rust, Seed7, Vala, Verilog (HDL),[5] Nim, Zig

Tsù-kái

siu-kái
  1. Kernighan, Brian W.; Ritchie, Dennis M. (February 1978). The C Programming Language (1st pán.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. ISBN 978-0-13-110163-0. 
  2. (Ritchie 1993): "Thompson had made a brief attempt to produce a system coded in an early version of C—before structures—in 1972, but gave up the effort."
  3. Fruderica (13 December 2020). "History of C". The cppreference.com. goân-loē-iông tī October 24, 2020 hőng khó͘-pih. 24 October 2020 khòaⁿ--ê. 
  4. (Ritchie 1993): "The scheme of type composition adopted by C owes considerable debt to Algol 68, although it did not, perhaps, emerge in a form that Algol's adherents would approve of."
  5. "Verilog HDL (and C)" (PDF). The Research School of Computer Science at the Australian National University. June 3, 2010. goân-loē-iông (PDF) tī November 6, 2013 hőng khó͘-pih. August 19, 2013 khòaⁿ--ê. 1980s: ; Verilog first introduced ; Verilog inspired by the C programming language 

Tsham-ua̍t

siu-kái