Ounce (sio̍k-siá: oz) sī chi̍t khoán chit-liōng tan-ūi, sú-iōng tī Eng-kok kiam siū i éng-hióng ê só͘-chāi, kong-tēng phiau-chún sī 1⁄16 pound, chiap-kīn 28.3 g, tāi-iok 0.75599 Tâi-oân niú.