Pâi-kut-tūi, ia̍h sī kóng Pâi-kut-á-tūi, sī chi̍t siú Tâi-gí gín-á-koa, i ê ga̍k-khek sī Ji̍t-pún liû-hêng-koa Arasi o Yobu Otoko (嵐を呼ぶ男 "chio pō͘-hong chi lâm") goân-khek kái--lâi-ê. Koa-sû ê chok-chiá sī Si Hok-tin (施福珍).