Pâng Sîng-sòo (hàn-gú: 馮承素; 617-nî-672-nî 10-gue̍h 30-ji̍t),  [zh] "Bān Siū" (萬壽), Tiongkok Hô-pak, Tn̂g-lo̍k (長樂) Sìn-to (信都) (kin-á-ji̍t ê Hô-pak Hîng-tsuí-tshī Kì-tsiu-khu) jîn-sū, Tong-tāi su-huat-ka.

Pâng Sîng-sòo
Chhut-sì
617-nî
Koè-sin 672 nî 10 goe̍h 30 ji̍t (55 hòe)
Kok-che̍k Tiongkok
Phian-miâ Bān Siū
Chit-gia̍p Tong-tāi su-huat-ka

Tôo-uē siu-kái

Pâng Sîng-sòo lîm-bôo Ông Hi-tsi "Lân-tîng-tsi̍p sū", in-uī kuàn-siú ū Tông Tiong-tsong Lí Hián Sîn-liông nî-hō sió-ìn, sóo-í kiò-tsò "sîn-liông-pún [zh]", hiān-tsú-sî siu-tsông teh Pak-kiañ kòo-kiong phok-bu̍t-īñ [en].

Tsham-khó su-bo̍k siu-kái

Tsham-ua̍t siu-kái

Guā-pōo liân-kiat siu-kái