Su-hoat (書法), mā hō jī-hoat[1], sī chi̍t chióng hām siá-jī siong-koan ê sī-kak gē-su̍t.

Chham-chiàu siu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931–1932). "字法". 臺日大辭典 Tai-Nichi Dai Jiten [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián]. OCLC 25747241.