Sī-kak gē-su̍tgē-su̍t ê chi̍t lūi piáu-hiān hong-sek, chú-iàu sī tī khong-kan lāi chò ū it-tēng hêng-thé ê chhòng-chok, chhan-chhiūⁿ koè-ōe, tiau-khek, pán-oē ia̍h siá-chin téng-téng. Nā chhiūⁿ thiàu-bú ia̍h im-ga̍k hit khoán sî-kan-sèng khah kiông ê gē-su̍t to̍h bô sǹg sī-kak gē-su̍t.

Sī-kak gē-su̍t

Siong-koan

siu-kái