Tiau-khek (雕刻) sī 1-khoán gē-su̍t piáu-hiān ê khoán-sek. Chit-khoán gē-su̍t chok-phín tiāⁿ-tio̍h sī sam-chhù-goân--ê (iā-chiū-sī ū koân, khoah kap tn̂g 3-hiòng ê li̍p-thé). Tī bô-kâng ê khu-he̍k ia̍h bûn-hoà--ni̍h, ū koh-iūⁿ ê tiau-khek lâi sán-seng, sî-tāi kái-î, tiau-khek ê khoán-sek mā toè leh kái-piàn, pí-lūn Bûn-gē Ho̍k-heng kah hiān-tāi ê mi̍h-kiāⁿ tō koh-iūⁿ. It-poaⁿ lán kóng tiau-khek ê sî, khah bô kā hûi-gē sǹg-chāi-lāi.

Tiau-khek


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Tiau-khek