Hip-siòng

(Tùi Siá-chin choán--lâi)

Hip-siòng, hip-siōng, he̍k-chiá siá-chin, ia̍h lia̍p-iáⁿ, sī lī-ēng tùi kng, ia̍h kî-tha sìn-hō (pí-lūn tiān-chú) ê kì-lio̍k lâi sán-seng iáⁿ-siōng ê koè-têng, sán-bu̍t kiò siòng-phìⁿ. Iáⁿ-phìⁿ ê ki-pún goân-lí un-ná sī liân-soà ê hip-siōng.

Hip-siōng


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Hip-siòng