Pó-io̍k chōng-hóng

Pó-io̍k chōng-hóng (Eng-gí: conservation status) sī chi̍t-ê seng-bu̍t bu̍t-chéng he̍k-chiá kûn-thé tī hiān-taⁿ kap kīn bī-lâi khó-lêng ê chûn-oa̍h chêng-hêng chí-piau.

Seng-bu̍t siū gûi-hia̍p ê chêng-hêng hun 3 ki̍p (tùi giâm-tiōng khai-sí):

  • Kīn-choa̍t-bia̍t (Critically Endangered CR)
  • Choa̍t-bia̍t gûi-kip (Endangered EN)
  • Gûi-kip (Vulnerable VU)

IUCN Âng Miâ-toaⁿ ê hun-lūiSiu-kái

 
IUCN 3.1

Siong-koanSiu-kái