Pún-chho͘ chú-ngó͘-sòaⁿ

Pún-chho͘ chú-ngó͘-sòaⁿ (本初子午線; Eng-bûn: prime meridian), iā chiū-sī 0-tō͘ keng-sòaⁿ.

Pún-chho͘ chú-ngó͘-sòaⁿ ê ūi-tì.

Keng-kòe ê só͘-chāi修改

Siong-koan修改