Pak-iûⁿ Chèng-hú

(Tùi Pak-iûⁿ chèng-hú choán--lâi)

Tiong-hoâ Bîn-kok Pak-kiaⁿ Chèng-hú, it-poaⁿ kiò chò Pak-iûⁿ Chèng-hú, sī Tiong-hoâ Bîn-kok í Pak-kiaⁿ chò siú-to͘ sî-kî ê chèng-hú, sî-kan sī 1913 nî kàu 1928 nî.

Koh khoàⁿ

siu-kái