Pak German gí-chi

(Tùi Pak Germanic choán--lâi)

Pak German gí-chiGerman gí-cho̍k ê saⁿ toā hun-chi chi it, ē-té hâm Tan-be̍h-gí, Sūi-tián-gí, Ná-ui-gí, Peng-tó-gí téng-téng.

Hiān-chûn German gí-cho̍k tī Au-chiu ê hun-pò͘: Le̍k-sek (    ,     ,     ,     ) kap kam-á-sek (    ,     ) sī Sai German gí-chi; nâ-sek (    ,     ) sī Pak German gí-chi.