Pak Hôe-kui-sòaⁿ

Pak Hôe-kui-sòaⁿTē-kiû téng-bīn Ji̍t-thâu thang tit-chiap tùi chiàⁿ thâu-téng chiò lo̍h tē ê siāng pak-pêng hūi-tō͘ chi̍t kho͘ lián.

Koan-liânSiu-kái