Lîm-pún-goân

(Tùi Pang-kiô Lîm-ka choán--lâi)

Lîm-pún-goân (林本源) sī Tâi-oân Pang-kiô chhut-sin ê chi̍t-ê ka-cho̍k, "Pún" (本), kap "Goân" (源) sī í-chá in chó͘-sian Lîm Pêng-hâu kòe-sin ê sî pun--chhut-lâi ê kî-tiong Lîm Kok-hoa kap Lîm Kok-hong nn̄g ke, in nn̄g ke sòa koh ha̍p chò-hóe chhòng sū-gia̍p, hō "Lîm-pún-goân" chò in-ê siong-hō, chiah hoat-tián chò Lîm-pún-goân ka-cho̍k.

Sè-hē

siu-kái

Lîm-pún-goân sí-chó͘ sī Lîm Pêng-hâu (林平侯), i-ê lāu-pē kiò Lîm Èng-în (林應寅). Pêng-hâu seⁿ 5-ê hāu-seⁿ, tióng-lâm Lîm Kok-tòng (林國棟) iáu-chiat, chhù-lâm Kok-jîn (國仁), sam-lâm Kok-hôa (國華), sù-lâm Kok-eng (國英), ngó͘-lâm Kok-hong (國芳). Kok-hôa kap Kok-hong chò-hóe tī Pang-kiô khí-chhù seng-oa̍h, hō sū-gia̍p "Pún-goân", sī Lîm-pún-goân ê khí-goân.

Lîm Kok-hôa hāu-seⁿ 2-ê, sī Î-liōng (維讓) kap Î-goân (維源); Î-goân tè-bé koh pun hō͘ Lîm Kok-hong chhī.

Î-niū ū Ní-chhiong (爾昌) kap Ní-khong (爾康) 2-ê hāu-seⁿ; Ní-khong koh seⁿ Hiông-teng (熊徵), Hiông-siông (熊祥), Hiông-kong (熊光) 3-ê hāu-seⁿ.

Î-goân 5-ê hāu-seⁿ lāi-bīn ū tē-jī ê Ní-ka (爾嘉), lēng-gōa koh ū Chó͘-sīu (祖壽), Pek-siū (柏壽/伯壽) kap Siông-siū (松壽). Î-goân koh ū phāu-ióng ê hāu-seⁿ Î-tek (維得/維德); Î-tek seⁿ Phêng-siū (彭壽), Ho̍h-siū (鶴壽) kap Siong-siū (嵩壽).

Lîm Ní-ka koh seⁿ Kéng-jîn (景仁), Chông-tì (崇智) kap Chong-hiân (宗賢).

Chham-khó

siu-kái
  • 澁澤壽三郎, pian. (1935). 林本源庭園案內 附林本源家沿革大要. 東京市.