Pang-soaⁿ (崩山), soaⁿ-pang (山崩), sī gâm-chio̍h kap thô͘-jióngtāng-le̍k ê éng-hióng hā, sán-seng thu̍t-cháu ê hiān-siōng.

Pang-soaⁿ ê chōng-hóng.