Phàu-áTang A lâng tī koè-cheh sî-hāu sî-siông iōng ê 1 khoán mi̍h-kiāⁿ. Chiong hoé-io̍h khǹg tī tek-tâng he̍k-chiá choá-tâng lāi-bīn, iōng hoé chioh tō-hoé-soàⁿ chiong i sio khí lâi. Chia mi̍h-kiāⁿ sio ê sî-hāu ē po̍k-chà, po̍k-chà ê sî-hāu siaⁿ-im chin toā, koè-cheh ê sî-hāu pàng i chin lāu-jia̍t.

Phàu-á

Pàng phàu-á kap pàng ian-hoé siāng-khoán ū chi̍t-koá-á gûi-hiám.