Phêng-se (ia̍h pêng-se, pâng-se) sī chi̍t khoán phêng-sò͘ ê hòa-ha̍k-bu̍t, mā sī chi̍t khoán khòng-bu̍t, kiam phêng-sng ê chi̍t chióng iâm-chit. Phêng-se-hún sī pe̍h-sek--ê, pún-sin hâmg bû-sek kia-chiuⁿ, thang iûⁿ tī chúi lāi.

Phêng-se kiat-chiⁿ