Phêng-sò͘ (Pâng-, 硼素) sī kì-hō B (Eng-gí: boron) ê goân-sò͘, goân-chú-hoan 5, goân-chú-liōng 10.81. I ū kim-sio̍k kap hui-kim-sio̍k chi kan ê sèng-chit.

Phêng-sò͘,  5B

boron (β-rhombohedral)[1]
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hō Phêng-sò͘, B
Eng-bûn boron
Phian-miâ pâng-sò͘
Tông-sò͘-thé α-, β-rhombohedral, β-tetragonal (and more)
Gōa-hêng black-brown
Phêng-sò͘ tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chek-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)


B

Al
berylliumPhêng-sò͘thoàⁿ-sò͘
Goân-chú-hoan 5
Goân-chú-liōng 10.81[2] (10.806–10.821)[3]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t   lūi-kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu 13 cho̍k, p khu
Chiu-kî tē 2 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t [He] 2s2 2p1
per shell 2, 3
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòng kò͘-thé
Iûⁿ-tiám 2349 K ​(2076 °C, ​3769 °F)
Hut-tiám 4200 K ​(3927 °C, ​7101 °F)
iông-tiám ê e̍k-thé bi̍t-tō͘ 2.08 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍t 50.2 kJ·mol−1
Cheng-hoat-jia̍t 508 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng 11.087 J·mol−1·K−1
cheng-khì-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
tī T (K) 2348 2562 2822 3141 3545 4072
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘ 3, 2, 1, −1, −5[4][5] ​(a mildly acidic oxide)
Tiān-hū-tō͘ Pauling scale: 2.04
Tiān-lī-lêng 1st: 800.6 kJ·mol−1
2nd: 2427.1 kJ·mol−1
3rd: 3659.7 kJ·mol−1
(more)
Goân-chú pòaⁿ-kèng empirical: 90 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng 84±3 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng 192 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chōrhombohedral
Rhombohedral crystal structure for Phêng-sò͘
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á) 16,200 m·s−1 (at 20 °C)
Jia̍t-phòng-tiòng β form: 5–7 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)[6]
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t 27.4 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍t ~106 Ω·m (at 20 °C)
Chû-sèng diamagnetic[7]
Mohs ngē-tō͘ ~9.5
CAS teng-kì pian-hō 7440-42-8
Le̍k-sú
Hoat-hiān Joseph Louis Gay-Lussac and Louis Jacques Thénard[8] (30 June 1808)
Siōng chá hû-lî Humphry Davy[9] (9 July 1808)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: Phêng-sò͘ ê tông-ūi-sò͘
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
10B 19.9(7)% 10B is stable with 5 neutrons[10]
11B 80.1(7)% 11B is stable with 6 neutrons[10]
10B content may be as low as 19.1% and as high as 20.3% in natural samples. 11B is the remainder in such cases.[11]

Chham-khó

siu-kái
 1. Van Setten et al. 2007, pp. 2460–1
 2. Conventional Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
 3. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
 4. Zhang, K.Q.; Guo, B.; Braun, V.; Dulick, M.; Bernath, P.F. (1995). "Infrared Emission Spectroscopy of BF and AIF" (PDF). J. Molecular Spectroscopy. 170: 82. Bibcode:1995JMoSp.170...82Z. doi:10.1006/jmsp.1995.1058. goân-loē-iông (PDF) tī 2012-01-11 hőng khó͘-pih. 2016-05-23 khòaⁿ--ê. 
 5. Pang-bô͘:Cite article
 6. Holcombe Jr., C. E.; Smith, D. D.; Lorc, J. D.; Duerlesen, W. K.; Carpenter; D. A. (October 1973). "Physical-Chemical Properties of beta-Rhombohedral Boron". High Temp. Sci. 5 (5): 349–57. 
 7. Lide, David R. (ed.) (2000). Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics (PDF). CRC press. ISBN 0849304814. Archived from the original on 2012-01-12. 2016-05-23 khòaⁿ--ê. 
 8. Gay Lussac, J.L. and Thenard, L.J. (1808). "Sur la décomposition et la recomposition de l'acide boracique". Annales de chimie. 68: 169–174. 
 9. Davy H (1809). "An account of some new analytical researches on the nature of certain bodies, particularly the alkalies, phosphorus, sulphur, carbonaceous matter, and the acids hitherto undecomposed: with some general observations on chemical theory". Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 99: 39–104. doi:10.1098/rstl.1809.0005. 
 10. 10.0 10.1 "Atomic Weights and Isotopic Compositions for All Elements". National Institute of Standards and Technology. 2008-09-21 khòaⁿ--ê. 
 11. Szegedi, S.; Váradi, M.; Buczkó, Cs. M.; Várnagy, M.; Sztaricskai, T. (1990). "Determination of boron in glass by neutron transmission method". Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry Letters. 146 (3): 177. doi:10.1007/BF02165219.