Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Sng (khu-pia̍t).

Sng (soan) sī chi̍t khoán hoà-ha̍p-bu̍t, chia ê hoà-ha̍p-bu̍t nā iông-káichúi lāi-bīn, ē sáng-seng pí sûn-chúi kha koân ê chúi-sò͘ lî-chú oa̍h-liōng, ia̍h tio̍h sī pí 7.0 kha sè ê pH. Sng tī hoà-ha̍k-siōng ê tēng-gī chú-iàu ū Brønsted-Lowry, Arrhenius, kap Lewis saⁿ khoán.

Zinc, a typical metal, reacting with hydrochloric acid, a typical acid

Tsham-khó bûn-hiàn

siu-kái

Siong-koan

siu-kái

Guā-pōo liân-kiat

siu-kái