Nihonium (hû-hō Nh) sī goân-chú-hoan 113 hòa-ha̍k goân-sò͘ ê chiām-sî hō-miâ. Pún goân-sò͘ sī chi̍t khoán ha̍p-sêng goân-sò͘, ia̍h chio̍h sī si̍t-giām khoân-kéng lāi sang-seng--ê, tòa ū hòng-siā-sèng, siāng chá sī 2003 nî Lō͘-se-a Dubna ê Liân-ha̍p Hu̍t-chú Gián-kiù-só͘ (Joint Institute for Nuclear Research), kap 2004 nî ê sî 2004 nî ê sî, Ji̍t-pún Riken chè-chō chhut--lâi. 2015 nî ê sî, Kok-chè Èng-iōng kap Sûn Hòa-ha̍k Liân-bêng chiong hoat-hiān ê iu-sian-koân chí-tēng hō͘ Ji̍t-pún gián-kiù-chiá[6].

Nihonium,  113Nh
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hō nihonium, Nh
Phian-miâ element 113, eka-thallium
Nihonium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chek-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tl

Nh

(Uhs)
coperniciumnihoniumflerovium
Goân-chú-hoan 113
Goân-chú-liōng [286]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t   boē tiāⁿ
m̄-koh khó-lêng sī āu-kòe-tō͘ kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu 13 cho̍k, p khu
Chiu-kî tē 7 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1 (ū-chhek)[1]
per shell 2, 8, 18, 32, 32, 18, 3 (ū-chhek)
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòng kò͘-thé (ū-chhek)[1][2][3]
Iûⁿ-tiám 700 K ​(430 °C, ​810 °F) (ū-chhek)[1]
Hut-tiám 1430 K ​(1130 °C, ​2070 °F) (ū-chhek)[1][4]
Bi̍t-tō͘  (sek-un) 16 g·cm−3 (ū-chhek)[4]
Iûⁿ-hoà-jia̍t 7.61 kJ·mol−1 (gōa-chhà [extrapolated] thui-tēng)[3]
Cheng-hoat-jia̍t 130 kJ·mol−1 (ū-chhek)[2][4]
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘ −1, 1, 2, 3, 5(ū-chhek)[1][4][5]
Tiān-lī-lêng 1st: 704.9 kJ·mol−1 (ū-chhek)[1]
2nd: 2238.5 kJ·mol−1 (ū-chhek)[4]
3rd: 3203.3 kJ·mol−1 (ū-chhek)[4]
(more)
Goân-chú pòaⁿ-kèng empirical: 170 pm (ū-chhek)[1]
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng 172–180 pm (gōa-chhà [extrapolated] thui-tēng)[3]
Cha̍p-lio̍k
CAS teng-kì pian-hō 54084-70-7
Le̍k-sú
Hō-miâ IUPAC ha̍p-sêng goân-sò͘ hō-miâ
Hoat-hiān RIKEN (2004, siāng-chá khak-jīm)
JINR kap LLNL (2003, siān-chá soan-pò͘)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: nihonium ê tông-ūi-sò͘
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
286Uut syn 20 s α 9.63 282Rg
285Uut syn 5.5 s α 9.74, 9.48 281Rg
284Uut syn 0.48 s α 10.00 280Rg
283Uut syn 0.10 s α 10.12 279Rg
282Uut syn 70 ms α 10.63 278Rg
278Uut syn 0.24 ms α 11.68 274Rg

Chia goân-sò͘ ê chiām-tēng miâ-jī sī Ununtrium (hû-hō Uut). 2016 nî 6 goe̍h, IUPAC soan-pò͘ thê-gī hō-miâ nihonium, hû-hō Nh.[7]. Kàu 11 goe̍h 28 chèng-sek hō-miâ.[8]

Chham-khó

siu-kái
  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Hoffman, Darleane C.; Lee, Diana M.; Pershina, Valeria (2006). "Transactinides and the future elements". Chū Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean. The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd pán.). Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. ISBN 1-4020-3555-1. 
  2. 2.0 2.1 Seaborg, Glenn T. (c. 2006). "transuranium element (chemical element)". Encyclopædia Britannica. 2010-03-16 khòaⁿ--ê. 
  3. 3.0 3.1 3.2 Bonchev, Danail; Kamenska, Verginia (1981). "Predicting the Properties of the 113–120 Transactinide Elements". Journal of Physical Chemistry. American Chemical Society. 85 (9): 1177–1186. doi:10.1021/j150609a021. 
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Fricke, Burkhard (1975). "Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties". Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry. 21: 89–144. doi:10.1007/BFb0116498. 4 October 2013 khòaⁿ--ê. 
  5. Thayer, John S. (2010). "Relativistic Effects and the Chemistry of the Heavier Main Group Elements": 82. doi:10.1007/978-1-4020-9975-5_2. 
  6. IUPAC (2015). "Discovery and Assignment of Elements with Atomic Numbers 113, 115, 117 and 118". 2016-01-04 khòaⁿ--ê. 
  7. "IUPAC Is Naming The Four New Elements Nihonium, Moscovium, Tennessine, And Oganesson". IUPAC. 2016-06-08. 2016-06-08 khòaⁿ--ê. 
  8. "IUPAC Announces the Names of the Elements 113, 115, 117, and 118". IUPAC. 2016-11-30. 2016-12-03 khòaⁿ--ê.