Hòa-ha̍k gôan-sò͘ ê chiu-kî-pió sī chi̍t-khóan iōng-lâi piáu-sī hòa-ha̍k gôan-sò͘ ê piáu-keh, hiān-chhú-sî thong-iōng ê pán-pún sī sú-iōng Lō͘-se-a hòa-ha̍k-ka Dmitri Mendeleev tī 1869 nî hoat-bêng ê keh-sek.

Phiau-chún chiu-kî-piáu

siu-kái
Cho̍k → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
↓ Chiu-kî
1 1
H

2
He
2 3
Li
4
Be

5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3 11
Na
12
Mg

13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4 19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5 37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6 55
Cs
56
Ba
*
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7 87
Fr
88
Ra
**
104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Uut
114
Fl
115
Uup
116
Lv
117
Uus
118
Uuo

* Lanthanum-hē 57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
** Actinium-hē 89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr
Gôan-chú-sò͘ sek-tì piáu-sī phiau-chún un-tō͘ chham ap-le̍k (0 °C kap 1 atm) sî-chūn ê siòng-thài
Kò͘-thài E̍k-thài Khì-thài Boē tiāⁿ
Kheng-piⁿ piáu-sī chū-jiân chûn-chāi chōng-thài
Gôan-chho Soe-piàn sán-seng Jîn-kang ha̍p-sêng Bī-hoat-hiān

Chham-khó

siu-kái

Liân-kiat

siu-kái