Goân-sò͘ ê cho̍k

(Tùi Gôan-sò͘ ê cho̍k choán--lâi)

Cho̍k (族; Eng-gí: group) tī hòa-ha̍kgôan-sò͘ ê hun-lūi, tī piau-chún ê chiu-kî-piáu lāi-bīn sī iōng ti̍t-ōe ê phian-hō lâi piáu-sī. Lóng-chóng ū 18-ê cho̍k:

Lia̍t-toaⁿ

siu-kái
Cho̍k Kū-sek phian-bé Àn-chiàu gôan-sò͘ ê hō-miâ
Au-chiu-sek (Kū-ê IUPAC) Bí-kok-sek (Kū-ê CAS)
Tē-1-cho̍k goân-sò͘ IA IA Alkali kim-sio̍k / lithium cho̍k
Tē-2-cho̍k goân-sò͘ IIA IIA alkali-thô͘ kim-sio̍k / beryllium cho̍k
Tē-3-cho̍k goân-sò IIIA IIIB scandium cho̍k͘
Tē-4-cho̍k goân-sò IVA IVB titanium cho̍k͘
Tē-5-cho̍k goân-sò͘ VA VB vanadium cho̍k͘
Tē-6-cho̍k goân-sò͘ VIA VIB chromium cho̍k͘
Tē-7-cho̍k goân-sò VIIA VIIB manganese cho̍k͘
Tē-8-cho̍k goân-sò͘ VIII VIIIB thih cho̍k͘
Tē-9-cho̍k goân-sò͘ VIII VIIIB kó͘ cho̍k͘
Tē-10-cho̍k goân-sò͘ VIII VIIIB Ni cho̍k͘
Tē-11-cho̍k goân-sò͘ IB IB tâng cho̍k͘
Tē-12-cho̍k goân-sò͘ IIB IIB zinc cho̍k͘
Tē-13-cho̍k goân-sò͘ IIIB IIIA pêng cho̍k͘
Tē-14-cho̍k goân-sò IVB IVA thòaⁿ cho̍k͘
Tē-15-cho̍k goân-sò͘ VB VA chit-sò͘ cho̍k͘
Tē-16-cho̍k goân-sò͘ VIB VIA sàng-sò͘ cho̍k͘
Tē-17-cho̍k goân-sò͘ VIIB VIIA ló͘͘ -sò͘ / fluorine cho̍k͘
Tē-18-cho̍k goân-sò͘ VIIIB VIIIA Hi-iú khì-thé / helium cho̍k͘

Siong-koan

siu-kái