Goân-sò͘ ê chiu-kî

(Tùi Gôan-sò͘ ê chiu-kî choán--lâi)

Hòa-ha̍k gôan-sò͘ ê chiu-kî (Eng-gí: period), tī piau-chún ê chiu-kî-piáu lāi-bīn, sī piáu-sī chòe hôaiⁿ-ōe. Chiu-kî ê ì-gī, sī piáu-sī te̍k-tēng gôan-sò͘ gôan-chú ê tiān-chú-khak ê sò͘-bo̍k, iā-chiū-sī chú-liōng-chú-sò͘ (principal quantum number).

Chiu-kî-piáu ê
goân-sò͘ chiu-kî

Tē-1 chiu-kî
Tē-2 chiu-kî
Tē-3 chiu-kî
Tē-4 chiu-kî
Tē-5 chiu-kî
Tē-6 chiu-kî
Tē-7 chiu-kî
Tē-8 chiu-kî

Siong-koan: cho̍k, hun-khu

Chāi múi-chi̍t-ê chiu-kî lāi-bīn, gôan-sò͘ ê gôan-chú-sū, iā-chiū-sī iông-chú ê sò͘-bo̍k ē chiām-chìn ka-thiam, tiān-chú ê sò͘-bo̍k ia̍h-sī kāng-khóan, chòe-āu thiân-bóan chi̍t-ê tiān-chú-khak. Bo̍k-chiân hoat-hiān ê gôan-sò͘ , lóng-chóng ē-sái pâi-chhut chhit-ê chiu-kî.

"1s" sī Tē-1-chiu-kî; "2s" chham "2p" sī Tē-2-chiu-kî, "s", "p", "d", "f" sī kúi-he̍k (kúi-tō), iā-chiū-sī chi̍t-ê tiān-chú-khak lāi-bīn tiān-chú ūn-tōng hōan-ûi ê "hun-keh".

Siong-koan bûn-chiong siu-kái