Phó͘-Ò Chiàn-cheng

Phó͘-Ò Chiàn-cheng sī 1866 nî Tek-ì-chì Pang-liân lōe-pō͘, Ò-tē-lī Tè-kok chhōa-thâu tông-bêng kap Phó͘-ló͘-su Ông-kok ê tông-bêng chi kan ê chiàn-cheng. Té-bé Phó͘-kok chiàn-kiâⁿ tit tio̍h tùi Tek-ì-chì pang-kok ê chi-phòe.

Georg Bleibtreu 1869 nî ê chok-phín Königgrätz Chiàn-tò͘.