Phô-tô-chiú/Phû-tô-chiú sī 1 chóng ū chiú-cheng-hun ê ím-liāu. I sī iōng phô-tô-chiap hoat-kàⁿ lo̍h-khì kek ê chiú. Chiàu sek-chúi lâi hun chú-iàu ū 3 chióng: Âng-phô-tô-chiú, pe̍h-phô-tô-chiú kap hún-âng phô-tô-chiú.

Kok-chióng ê phô-tô-chiúSiu-kái

   
Âng-phô-tô-chiú kap pe̍h-phô-tô-chiú