Pha̍uh sī 1 ê khì-siōng-ha̍k hiān-siōng.

Lo̍h pha̍uh.

Guā-pōo liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Hail

Khì Wiktionary chhâ
hail chit ê sû.