Pha-chìn-koh (Ji̍t-gí: パチンコ; Kunrei: patinko; Hepburn: pachinko) sī chi̍t khoán tī te̍k-sû ki-hâi téng-bīn ī ê iû-hì-tâi. Ki-hâi ê ūn-choán hong-sek, sī hō͘ beh ī ê lâng-kheh kā kǹg-kiû tùi ē-té-pêng tôaⁿ ji̍p tī po-lê pang-á chá--leh ê khong-kan, siū lāi-té-pêng ê teng-á éng-hióng cháu sóa, kǹg-kiû siāng-bóe lak ji̍p chhut-kháu lâi tit tiám. Pha-chìn-koh mā sī chi̍t khoán seng-lí, it-poaⁿ keng-gêng ê hong-sek, sī hō͘ lâng-kheh ēng hia tit tiám ê kǹg-kiû ōaⁿ chióng-phíⁿ.

Chi̍t keng pha-chìn-koh tiàm lāi-bīn