Phang-chúi (芳水) sī chi̍t chióng hūn-ha̍p cheng-iû, kò͘-tēng-che kap chiú-cheng ê e̍k-thé. sú-iōng phang-chúi, ē-sái hō͘ jîn-thé ia̍h-sī kî-thaⁿ mi̍h-kiāⁿ ū kú-tn̂g koh bê-lâng ê khì-bī.

Kok-iūⁿ ê phang-chúi