Pho-lân Osman Chiàn-cheng sī 1672 nî chì 1676 nî ê chiàn-sū. Chham-chiàn ê sè-le̍k hâm Pho-lân Lietuva, Wallachia, Osman Tè-kok, Crimea Hān-kok, Moldavia kap Cossack Hetman-kok. Chiàn-tiûⁿ tī leh Ukrainia Tang-hōaⁿ téng só͘-chāi.

Pho-lân Osman Chiàn-cheng
Battle of Khotyn 1673.PNG
Sî-kan1672 nî - 1676 nî
Tē-tiám
Icon vojn.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap kun-sū siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.